Welsh Language Scheme

The scheme lasts from 2011-2015 and the “action plan” in the scheme will increase the amount of information in Welsh available to Welsh speaking people. UK Sport will monitor the scheme and report to the Welsh Language Board in June of each year.

Under the Welsh Language Act 1993 every public body providing services to the public in Wales has to prepare a scheme setting out how it will provide those services in Welsh. 

Download the Welsh Language Scheme >

Cymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg UK Sport

Croesawodd UK Sport benderfyniad Bwrdd yr Iaith Gymraeg i gymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg UK Sport yn ffurfiol ar 5 Medi 2011. Daeth hyn yn sgil proses hir flaenorol o weithio gyda’r Bwrdd, gan gynnwys ymgynghoriad cyhoeddus yn 2010.

Mae’r cynllun yn para o 2011-2015 a bydd y “cynllun gweithredu” sy’n rhan o’r cynllun yn cynyddu maint yr wybodaeth fydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer siaradwyr Cymraeg. Bydd UK Sport yn monitro’r cynllun ac yn adrodd i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym Mehefin bob blwyddyn.

Dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 rhaid i bob corff cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun sy’n gosod sut y bydd yn darparu’r gwasanaethau hynny yn Gymraeg.

Mae fersiwn Gymraeg a Saesneg o’r cynllun ynghlwm, a bydd yn cael ei gadw yn adran Cyhoeddiadau’r Parth Gwybodaeth er mwyn cyfeirio ato.

Cymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg UK Sport >

Newsletter Sign Up

Sign up to our email newsletter to hear about our latest news, jobs, and events

Sign Up
Funding Partners
  • Department for Culture, Media & Sport
Official Partners
  • BAE Systems
  • BUPA
Strategic Partners
  • British Olympic Association
  • Paralympics GB
  • Sport England
  • Sport Northern Ireland
  • Sport Wales
  • Sport Scotland